ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Затверджено Ректором ДонНУ
      В.П.Шевченко
      19 квітня 1999 року

1. Загальні положення

   1.1. Правила користування бібліотекою Донецького національного університету розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу",  затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типових  правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України,  затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 321 від 31. 08. 98 р.

  1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та  іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

  1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної  та довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

   1.4. Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 38 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

 2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування
 бібліотечними фондами

  2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти,  професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету,  учні ліцею, а також співробітники Донецького наукового центру. Усі сторонні вузу особи мають право користуватися бібліотекою за формою читального залу.

    2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну,  художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, інших  пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного  обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких  конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.

   2.3. Для запису в бібліотеку університету та одержання читацького квитка користувачу  необхідно продати залежно від категорії: студентський квиток, службове посвідчення,  довідку від відділу кадрів, гарантійний лист від керівництва установи, договір на  обслуговування, фотокартку 3х4.

    2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток та  заповнюється читацький формуляр.

    2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

    2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

    2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість згідно прейскуранту платних послуг) протягом місяця після заяви про втрату.

    2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами  користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

    2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

   2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам, студентам старших курсів у кількості до 10 примірників строком на місяць, студентам 1 - 2 курсів та ліцею, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.

    2.11. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 10  днів, літературно-художні журнали - до 5 днів.  Кількість документів, що видаються у читальних залах, не обмежується. Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені бібліотекою, зобов’язані
 оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

    2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а  також єдині примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та  матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Обмеження доступу до бібліотечних фондів допускається у випадках, передбачених  законодавством України.

      2.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

      2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

      2.15 При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

    2.16. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку  вимогу чи подає усний запит, розписується на книжковому формулярі за кожний  одержаний примірник. Примітка: читацький, книжковий формуляри засвідчують факт та  дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.
     2.17 Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку,  одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із  приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона незаписана в  жодному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не  загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати  розстановку фондів з відкритим доступом.

    2.18. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні  відповідні службові позначки.

      2.19. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

   2.20. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну,  адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

     2.21. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної  шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою  рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього  видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день  розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна  вартість, втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

      2.22. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за  цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

       2.23 Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу університету.

       2.24. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

     2.25 На час літніх канікул студенти, аспіранти та учні ліцею повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали. Інші категорії читачів - під час літньої  відпустки.

      2.26. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись,  пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін  користування нею.

     2.27. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад чи звільнились з університету,  повинні до отримання диплому чи трудової книжки, повністю розрахуватись з  бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

      2.28. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях  бібліотеки.
    2.29. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін від 1 місяця до 1 року. В окремих випадках позбавляється права користування назавжди.

 3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

      3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної,  науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

      3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

    3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів,  забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

    3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної  роботи вузу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

    3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

      3.6. Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

      3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

      3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних  покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

   3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних  запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи  індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження  читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

      3.10. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

      3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

   3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом  використання МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та  міжнародної інформаційних мереж.

    3.13. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики,  бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури  читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним  розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

      3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

      3.15. Надає читачам методичну і практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

      3.16. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного  підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

      3.17. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк  користування якими закінчився.     
3.18. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами  друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону (за рахунок  абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач  ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

Правила складено за типовими правилами користування бібліотекою вищого
закладу освіти Міністерства
освіти України від 31.08.98 р.